Silverans BVBA

 

Maatschappelijke zetel:

Kluitingstraat 79

1800 Vilvoorde

België

 

Ondernemingsnummer: 0840.999.106

RPR Brussel

IBAN: BE97 0016 5386 4649

BIC: GEBA BE BB

02 251 63 68


Danny Silverans

 

0475 64 81 61

Bert Silverans

 

0498 76 68 72

Ken Hofmans

 

0479 37 43 65

Copyright © 2012 Silverans BVBA – Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen:


Deze website is eigendom van Silverans BVBA.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Silverans BVBA behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder vooropzeg noch schadevergoeding op elk ogenblik te wijzigen. Wij raden u dan ook aan de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Doel en gebruik van de website
Deze website heeft als doel de gebruiker op een snelle en eenvoudige manier algemene informatie te bieden over de producten en diensten van Silverans BVBA. Het is toegestaan om de website of onderdelen daarvan te bezoeken en/of te gebruiken. U mag de website alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De website maakt in geen geval deel uit van een aanbod of een aanvaarding met betrekking tot transacties of andere zaken. De website creëert geen wettelijke relatie tussen de gebruiker en Silverans BVBA.
U mag de informatie op de website niet aanpassen, kopiëren, herpubliceren, verspreiden of verkopen.

Copyright en intellectuele eigendomsrechten
Deze website (inclusief de teksten, lay-out, afbeeldingen, foto's, logo's en andere elementen van deze site) is auteursrechtelijk beschermd. Alle verstrekte informatie, gegevens en beelden zijn en blijven eigendom van Silverans BVBA. Hetzelfde geldt voor de domeinnaam silveransbvba.be.
U mag deze informatie niet wijzigen, herpubliceren of verkopen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteur.

Beperking van de aansprakelijkheid / Disclaimer
Silverans BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal Silverans BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De inhoud van de site kan door Silverans BVBA te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
Hoewel al het mogelijke gedaan wordt om de correctheid van de gegevens te waarborgen, kan Silverans BVBA niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen bij het gebruik, de presentatie en het ter beschikking stellen van de gegevens. Silverans BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor technische of redactionele fouten die in de website kunnen voorkomen, noch voor de eventuele schade die het resultaat zou zijn van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.
De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Silverans BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem (apparatuur, programmatuur of andere) van de gebruiker.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Respect voor de privacy
Silverans BVBA hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke gegevens gevraagd wordt. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om de gebruiker de nodige (door de gebruiker aangevraagde) informatie te bezorgen. U dient ons in dat geval van correcte persoonsgegevens te voorzien. De persoonlijke gegevens die u ons vrijwillig toestuurt via de website worden niet bewaard. Silverans BVBA garandeert u dat uw persoonsgegevens enkel worden gebruikt om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Uw persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt en aan niemand worden doorgegeven.
Uw persoonsgegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens, u kunt de juistheid ervan verifiëren en hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u via e-mail contact opnemen met Silverans BVBA. Wanneer u jonger bent dan 18 jaar, moet u eerst de toelating krijgen van uw ouders of voogd voor u ons uw persoonlijke gegevens toestuurt.

Aanbrengen van een hyperlink naar deze website
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina of een andere pagina van deze website. Gelieve dit wel op voorhand te melden aan Silverans BVBA.
De hyperlink mag echter niet ingericht zijn dat deze website te zien zou zijn in een frame van de eigen website: ofwel moet de webpagina waarop de hyperlink staat volledig verdwijnen, ofwel moet deze website geopend worden in een nieuw venster.
Silverans BVBA is echter in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de websites van derden waarop een link naar deze website is aangebracht.

Contacteer hiervoor onze webmaster